نشست با فرماندهان و مسئولین تعلیم و تربیت حوزه ها

برنامه های سال 97 با حضور فرماندهان و مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های مقاومت شهر و روستا از طرف تعلیم و تربیت ناحیه ابلاغ گردید و افراد نسبت به برنامه ها توجیه شدند1212121212