مسئول تعلیم و تربیت ناحیه سنقر به همراه برادر موسوی از کارشناسان تعلیم و تربیت از برنامه های جاری تعلیم و تربیت و صالحین حوزه شهید قدوسی قمام7777777777 بازدید و سرکشی به عمل آوردند