مسئول تعلیم و تربیت ناحیه سنقر به همراه برادر موسوی از کارشناسان تعلیم و تربیت از برنامه های جاری تعلیم و تربیت و صالحین حوزه شهید نیکجو صفای فارسینج222222222222222 111111111111111 بازدید و سرکشی به عمل آوردند