مسئول تعلیم و تربیت ناحیه سنقر به همراه برادر موسوی از کارشناسان تعلیم و تربیت از برنامه های جاری تعلیم و تربیت و صالحین حوزه شهید اشرفی باوله بازدید و سرکشی به عمل آوردند4141414 45745745875