مسئول تعلیم و تربیت ناحیه سنقر به همراه برادر موسوی از کارشناسان تعلیم و تربیت از برنامه های جاری تعلیم و تربیت و صالحین حوزه شهید باهنر سطر بازدید و سرکشی به عمل آوردند4444444444444455555555555