مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه سنقر از پایگاه شهید قربانی حوزه شهید فرهنگیان بازدید به عمل آوردند.د