نشستی با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیه و مدیران و مربیان قرآنی خواهر و برادر سپاه ناحیه برگزار گردید که در این نشست عملکرد مربیان قرآنی مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان جلسه به همه ی مربیان و مدیران قرآنی هدایایی به عنوان حق الزحمه اهدا گردید.1212121212