مسئولان دارالقرآن و تعلیم و تربیت بسیج جامعه زنان ناحیه سنقر از کلاس قرآن کریم پایگاه حضرت سکینه(س) روستای طاهرآباد بازدید نمودند.

در تاریخ96/9/1 مسئولان دارالقرآن و تعلیم و تربیت بسیج جامعه زنان ناحیه سنقر از کلاس قرآن کریم پایگاه حضرت سکینه(س)روستای طاهرآباد بازدید نمودند.NoName