تعلیم و تربیت بسیج اقدام به برگزاری مسابقات قرآن کریم در رشته های حفظ ، ترتیل ، قرائت و اذان ، مرحله ناحیه ای نمود

در این مسابقه که با حضور برادران بسیجی در رشته های حفظ ، ترتیل ، قرائت و اذان برگزار گردید نفرات برتر انتخاب و به مرحله استانی معرفی شدند.222222222