آقا مجتبی تهرانی: صلوات، هم مداد است، هم پاک‌کن! یعنی هم حسنه می‌نویسد و هم گناه را پاک می‌کند.