یک نفر یک نفر است و کارش هم به همین اندازه است شاید کمی بیشتر!

وقتی #امام_جماعت می تواند کارها را با همین نوجوان‌ها و جوان‌ها انجام دهد چرا همه خیر‌ها را مختص خود کند؟
وقتی می‌شود با #تقسیم_کار بین همین نوجوان‌ها وجوان‌ها علقه آنها را و رفاقت آنها را با #مسجد و خانه خدا بیشتر کرد چرا این کار نکنیم؟
وقتی می‌شود با این تقسیم کار #آینده_مسجد را تضمین کرد…
وقتی می شود با همین تقسیم کار خیلی کارهای بیشتری کرد…
زیباتر آن‌که وقتی همین #جوان‌ها، خانه خدا را خانه خودشان بدانند خدا را هم صاحب خودشان می‌بینند.IMG_0866