موانع ارتباط موثر
برخى اوقات به گوشه اى از حرف هاى مخاطب گوش مى كنيم و برخى از حرف هايش را نشنيده مى گيريم.

اين بدترين مانع درك دقيق و درست از سخن است.

كافى است وقتى مخاطب شما مى گويد: “اين مشكل در برادر من هم وجود داشت” شما اين حرف را ناديده بگيريد و بخواهيد براى حل اين مشكل از خانواده متربى تقاضاى كمك كنيد و همين مسأله تبديل به يك بحران خانوادگى بزرگ شود.

‼️بديهى است كه اگر به بخشى از حرف هاى مخاطب دقت نكنيم و در جواب هايمان مطلبى متضاد آن بياوريم، اولين چيزى كه به ذهن مخاطب مى آيد اين است كه شما نمى توانيد درك صحيحى از صحبت هاى او داشته باشيد و اين احتمال مى رود كه اعتمادش را به هوش و درك شما از دست داده و بار ديگر براى مشاوره نزد شما نيايد.‼️2328240