با نیروها رفیق باشه

 

باید حرفشون رو بشنوه و توی جمع سنگ روی یخشون نکنه

 

باید سنگین و رنگین باشه

 

نباید با نیروها خشک و تند رفتار کنه و شوخی هاش به جا و جدی بودنشم به جا

 

خلاصه اینکه باید زندگی فرماندهان جنگ رو بخونه بعد فرماندهی کنه به سبک شهدا۲۰۱۷۰۸۲۰_۱۶۵۳۱۶