��امام خامنه اى: #جاذبه براى جوان، گذاشتن ميز پينگ پنگ �� نيست…
راه جذب #جوان ها، تصرف #دل ♥️ جوان است.IMG_20170820_182201