نکته های مهارتی

 

 

شما به عنوان سرگروه حلقه صالحين، بايد برداشت درستى از صحبت هاى مخاطب خود داشته باشيد. فهم دقيق گفته هاى طرف مقابل، كه گاهى كم رويى، خجالت، عدم اعتماد به نفس، ترس از برخورد شما و … در آن ها باعث مى شود كه نتوانند چيزى كه در ذهن دارند را به خوبى منتقل كنند، يكى از معضلات امروز ما است.

برداشت صحيح از شنيده ها گاهى با موانعى روبرو است كه رفع آن ها مى تواند گامى مثبت در ايجاد ارتباط با مخاطب باشد:

پيش داورى
يكى از عناصر مهم، اين است كه زود قضاوت نكنيم.
اينكه شناختى كه از قبل از مخاطب داريد، باعث نشود از ابتدا در مورد صحبت هايش داورى كنيد و بدون گوش دادن دقيق به حرفش بخواهيد نتيجه  گيرى كنيد.

‼️در اين حالت اگر شما با دقت هم به سخنان او گوش بدهيد، ذهنتان ناخودآگاه به دنبال بهانه اى از ميان حرف هاى او مى گردد تا ذهنيت اوليه شما را اثبات كند.‼️