IMG_20170819_121820_resized

روزی علیه فقر مردمانش
روزی هم علیه دشمن هم وطنانش

شهید_محسن_حججی
شهید_حمیدرضا_اسدالهی