حضرت امام خامنه ای می فرمایند:

پیغمبر بای ساختن انسان، کارخانه ی انسان سازی درست میکند.پیغمبر ترجیح می دهد که ده سال بیست سال دیرتر موفق بشود اما آنچه می سازد یک انسان دو انسان و بیست انسان نباشد ، کارخانه انسان سازی درست کند که به طور خودکار انسان کامل پیغمبر پسند تحویل بدهد.

پس پیغمبر برای ساختن انسانها و به قوام آوردن مایه انسان، از کارخانه ی انسات سازی استفاده می کند. کارخانه ی انسان سازی چیست؟

کارخانه ی انسان سازی جامعه و نظام اسلامی استIMG_20170816_074128