برای سرگروه های صالحین

هر مربی و مبلغی که نیت تربیت و تبلیغ دینی دارد و بخصوص کار کودک و نوجوان هم انجام میکند، باید پیش از هر حرکت این کلام نورانی امیر مومنان علی (ع) را آویزه گوش جان قرار داده و مصداق راستین آن باشد که فرمود:

هر که خود را در مقام پیشوایی مردم قرار دهد باید پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خود بپردازد و پیش از آنکه به زبانش تربیت کند با رفتار خود تربیت کند و کسی که آموزگار و مربی خود باشد بیشتر سزاوار بزرگداشت است تا آنکه اموزگار و مربی دیگران است.

منبع: نهج البلاغه قصار73

کسی که حودش را الگو و پیشوای دیگران قرار می دهد پس باید به تربیت خودش4518654146127273310312924619615523519286234 بیش از تربیت دیگران بپردازد

امام خامنه ای: عززان من!برادران من!فرزندان من!جوانان!طلاب دختر و پسر! اگر میخواهید مثل بوته ی گلی عطر شما فضا را معطر کند اگر میخواهید معنویت مثل چشمه ای از شما سرازیر شود و بدون اجبار ، بدون اکراه، تشنگان بنوشند و به سوی آن بشتابند راهش اینست:

“فلیبدا بتعلیم نفسه” 1390/07/20