نکته مهارتی

آیا میدانید که:

بسیجیان فعال در طول ماه حداقل به مدت 20 ساعت باید فعالیت و حضور موثر و مورد تایید فرمانده پایگاه داشته باشند که در غیر اینصورت سامانه نیروی انسانی به صورت خودکار پرونده ایشان را راکدو از هر گونه مزایا محروم میگردند…