شجره طیبه صالحین

از جمله نکات حلقه داری این است:

تشویق متربیان را جدی بگیریم

شرایط تشویق

1- تشویق در حضور دیگران، به ویژه در مورد کودکان معجزه میکند. در مورد نوجوانانباید اندک و بسیار حساب شده (طبیعی و مناسب)باشد.

!!برخی نوجوانان از تعریف و تمجید های والدین از آنها در حضور دیگرانخرسند نمی شوند.

2-تشویق ها باید جزیی و مصداقی باشد، نه کلی:

برای مثال:

“تو کارت رو خوب انجام می دهی” یا “از این که تکالیفت را به موقع انجام دادی خوشحالم”.

این مثالها را متناسب با شناخت خودتان نسبت به متربیان تغییر دهید.