پوستر موشک ذوالفقار در واحد فرهنگی اجتماعی حوزه شهری شهید فرهنگیان توسط طراح برجسته استانی، برادر مهدی حیدری طراحی شد و دراختیار پایگاه های مقاومت قرار گرفت.j (2)