در این جشنواره از رده های برتر و همچنین از حلقات برتر شجره طیبه صالحین تجلیل به عمل آمد.

لوگوي جشنواره 2464