حلقه صالحین در تارخ 96/01/28رأس ساعت 10صبح در نمازخانه دانشکده کشاورزی شهرستان سنقر با حضور مدیر کانون خواهر بسیجی مهندس عامریان،خواهر بسیجی سمیه امجدیان کار آفرین برترپرورش دهنده قارچ و همچنین خواهران بسیجی دانشجو در دانشکده کشاورزی شهرستان در خصوص کار آفرینی در زمینه احداث سالن پرورش قارچ دکمه ای برگزار شد