سالنامه صالحین

به همت معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج در راستای ارتقاء و کیفی بخشی به حلقات صالحین و تأمین محتوای مورد نیاز سرگروهها ، کتاب های سال صالحین 1396 در وبسایت شاخص http://shakhes.salehin.ir بارگذاری شده است . سرگروههای محترم میتوانند جهت استفاده از محتوای کتاب آن را دانلود نمایند .
در ضمن تعلیم تربیت ناحیه تمام فایلهای دانلود کتاب سالنامه ها را در قالب یک حلقه سی دی به حوزه های مقاومت بسیج در سطح نایه ارسال نمود تا پایگاه هایی که دسترسی به شباب ندارند یا سرعت اینترنت آنها ضعیف است در اسرع وقت این کتابها به دست سرگروه های عزیز صالحین برسد.