برخی فکر می کنند سرگروه یعنی: « #معلم».
به معنای اینکه 4 یا 5 نوبت در هفته «مباحث مورد نیاز» را با استفاده از فنون کلاسداری به اعضای گروهش تعلیم می دهد.
برخی فکر می کنند سرگروه یعنی: « #ناظم».
به معنای اینکه اعضای گروه را موقع «ورزش و تفریح» ، «اردو» ، «کلاسهای آموزشی» و…. نظم دهد؛ با آنها جهت زمان ، مکان و شرایط برگزاری برنامه ها هماهنگ کند.
برخی فکر می کنند سرگروه یعنی:
« #دوست_خوب».
به معنای اینکه با اعضای گروه همانند یکی از خودشان ورزش و تفریح می کند، با آنها به #مسجد می رود، در مراسم اهلبیت علیهم السلام شرکت می کند در مسائل درسی کمک شان می کند و….. .
در حالیکه #سرگروه همه اینهاست نه یکی از اینها.
اگر #سرگروه یکی از اینها باشد نیازی به رشد و تعالی وی نیست، نیاز نیست وی همیشه چند پله بالاتر از افراد گروهش باشد.
آنچه که از سرگروه انتظار می رود #مربی بودن است.
#مربی_یعنی دوست خوب، معلمِ عالم، ناظمِ منظم و دلسوز و….. .
خوب است در اینجا یادآوری شود که هدف از #کار_گروهی تربیت اعضای گروه است نه صرفاً برگزاری چند کلاس آموزشی و اردو و تفریح.