جاذبه گردشگری سنقر

بقعه مالک مالک-1مالک-2بر روي تپه‌اي در مركز شهر سنقر قرار دارد. اين آرامگاه برجي‌شكل، هشت ضلعي و داراي گنبدي آجري است. هر ضلع آن سه و نيم متر طول دارد. در طبقه پايين اين بقعه سردابه‌اي هشت ضلعي وجود دارد و پوشش آن گنبدي است. بخش تحتاني آرامگاه يعني سردابه با سنگ‌هاي تراشيده و قسمت فوقاني آن با آجر ساخته شده است. در هر يك از اضلاع اين آرامگاه، طاق‌نمايي با قوس جناغي قرار دارد. در داخل اين طاق‌نماها تزيينات آجركاري ديده مي‌شود. لچگي طاق‌نماها نيز با كاشي‌هاي فيروزه‌اي رنگ تزيين شده است.
در سال‌هاي گذشته از داخل سردابه اين آرامگاه، بيست و پنج تابوت چوبي ساده به دست آمد. در داخل تابوت‌ها، اجسادي قرار داشتند كه به شيوه اسلامي دفن شده بودند. متأسفانه در بنا هيچ كتيبه‌اي كه بيانگر تاريخ ساخت اين بنا باشد، وجود ندارد. با توجه به ساختار معماري و نقشة آن، به نظر مي‌رسد اين بنا متعلق به دوره ايلخاني باشد.