نشست در تاریخ 95/11/03 ، با حضور استاد یار محترم و فرماندهی و کلیه اعضاء در محل حسینیه ناحیه برگزار گردید.