تعلیم و تربیت بسیج شهرستان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی سایت صالحین ویژه مسئولین سایت صالحین حوزه های تابعه نمود.